جناب آقای رضیئی، من از پل هوایی، آسانسور، معلم سنتور، تجاوز، زندان، ندانستن، ندانستن، ندانستن، و اینکه فکر کنم باید برای همیشه ایران بمونم می ترسم. دلیل همه اینها هم پبش خودم محفوظ بماند، بهتر است

2 comments:

ماکان said...

از معلم سنتور دیگه چرا؟؟؟؟

Anonymous said...

چرا اینقدر خشن؟ ترسیدم. سوداروی اکنون لرزان