خب دیگه، خداحافظ.
افزودنی: من از خودم خداحافظی کردم. نه شما. من به خواندن وبلاگ معتادم و چون عهدی که با خودم بستم را عملی نکردم، تنبیه شدم به نخواندن وبلاگ. پیش از خاموش کردن کامپیوتر، گفتم فقط یکبار دیگه. پیش از ساعت دوازده امشب. یکبار دیگه...و عکس ها. نمی توونم چیزی بگم. باور کنید نه نمایش است نه هیچ چیز دیگری. دستهام آروم ندارند روی کلیدهای این صفحه. فقط می خواستم اضافه کنم، آی آدم، من از ایرانی بودن خودم به شدت شرمسارم. تو ببخش.

5 comments:

یاسمن said...

این که گفتی یعنی چی؟!!ا

mega mamad said...

کجا حالا تازه سر شبه!

سایه said...

اذیت نکن. برگرد!

امید said...

بی خیال

یاسمن said...

ای ول چه با مزه شده اینجا