من ساختمت چونت نزنم

کدامیک پیروزتر خواهند شد؟
فرندز
عمو مارسل و دوستان
آی. بی. تی
سایر گزینه ها:
این حرفا کدومه...
آدم باید خودش عاقل باشه
هر چیزی جای خودشو داره
این لوس بازیا چیه بچه، بشین درستو بخوون
ننگت باد، ننگت باد
تو عزیز دلمی...
من... خوردم

0 comments: