آن خط سوم

گاهی آدم‌ها همرنگ جماعت هستند. همراه و همقدم آنچه دیگران گفته‌اند و خوب خوانده‌اند، می‌روند و شادند.

گاهی آدم‌ها همرنگ جماعت نیستند. همراه و همقدم آنچه دیگران گفته‌اند و خوب خوانده‌اند، نمی‌روند. راه خود را خوب می‌دانند. و می‌دانند که همرنگ نیستند.
گاهی آدم‌ها همرنگ جماعت نیستند. و نمی‌دانند که همرنگ نیستند. راه خود را نمی‌شناسند. گاه در دام جماعت همرنگ می‌افتند، گاه دلتنگ جماعت همرنگ می‌شوند و برای ایشان دست تکان می‌دهند. ولی راه خود را می‌پیمایند. یافتن راه و پذیرفتن ناهمرنگی برای این آدم‌ها سخت است.

0 comments: