آسمان شب

بابک امین تفرشی، امشب در برنامه آسمان شب، حرف از عددها و فاصله‌ها و حجم‌ها و رقم‌هایی می‌زد. امکان نداره که خالق کل این‌ها رو خلق کرده باشه برای موجودی که خود رو اشرف مخلوفات می‌نامِ. هدف خیلی دورتر از ظرفیت درک منِ کوچیکِ کوچیکِ. خیلی خودخواهی بشر.
(آی فرشته‌ی من امسال رو نخواب)

0 comments: