باید که پاک می‌شد.

7 comments:

ali said...

چی پاک می شد؟ اتفاقی افتاده؟

مجيد زهری said...

?!

--- said...

نه چیزی نشده

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.