این مرز، بی گوهر

روحم درد می کنه، خیلی.
از خونه که می رم بیرون، مدام به خودم می گم. خونسرد باش.
پی نوشت: بعد از دیدن اون فیلم این نوشته اصلاح شد. ولی من هر شب کابوس می بینم.

1 comments:

hedieh said...

maa ya dar royayim ya ba kaboos...