زخمای آدم سرمایس حامد. سرمایتو با این و اون تقسیم نکن. داد نکش. هوار نکش. صبور و آرام و بی سر و صدا همه چیز رو تحمل کن.

بذار در و دیوار خونه عذابت بده. این تیغ تیزی که به جونت افتاده و خراشت می ده باید اینقدر خراشت بده تا تیزیش کم بشه.

اینها رو برای خودم نوشتم. نه که زخمی باشه. خدا رو شکر نیست. فقط صبوری از یادم رفته... .

0 comments: