ای خدا! این وصل را... ای بابا شما که هر کار می خواهی می کنی. به خواستن ما نیست. حالا... هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. از ما خواستن بود، از شمام حتما نخواستن.
پی نوشت: مشکلی هست؟؟؟ چیه مگه؟ هوا گرمست و آب سرد و استسقا!!!

0 comments: