یک عدد قورباغه سفالی آبی نشسته روی میز و زل زده به من. امکان نداره ببوسمت که بشی شاهزاده خوشگل، چون اگه نشی... .

1 comments:

Pazh said...

... اين اميد كه شايد اگر ببوسمت و شاهزاده ي خوشگلم بشي، پر پر بشه. پس اميد داشتن و انتظار كشيدن قشنگتر از نااميد شدنه حتي اگه بخاطرش از تجلي اين اميد هم باز بمونم ؛) خوش باشيد./