گفتم آهندلی کنم چندی

شیدا، باغ‌های کندلوس، خواندن عاشقانه‌هایی که هنوز جرات پاک کردنشان را ندارم... آدم عاقل که نیم روز یک روز وسط مرداد دلش عاشقی نمی‌خواهد. باید کاری کنم... .

0 comments: