کرامات شیخ ما- دو

دستت که به ثمر رسید،
درخت را چه می کنی؟

0 comments: