ملت عجیبی هستند آدمهایی که سالگرد شروع جنگ را یاد می کنند. و بعد ادعای صلح طلبی دارند

0 comments: