من که حوصله نوشتن ندارم، ولی شما اگه دلتون یه فیلم خوب می خواد
La sconosciuta،
Giuseppe Tornatore

رو ببینید. به خصوص اگه دلتون برای قلقلک احساساتتون تنگ شده. فقط جعبه دستمال فراموش نشه... . بلکم نیازمند بالش شدین... .

0 comments: