امروز یه چین جدید پای چشمم دیدم. هر چی هی آینه عوض کردم دست از چشمم برنداشت. نمی‌دونم چرا به این فکر افتادم که اگه یه روز نوه دار بشم... .

0 comments: