ملت تو ما شدیم، کوروش والا، شماره سه

مسافرین محترم، آینه هایی که در انتهای سکوهای مترو قرار دارند، اصلا برای استفاده شما نیستند. خانوم محترم می شه برین کنار لطفا؟

0 comments: