ببینید خانوم جان، ما دلمان برای شما تنگ شده است. برای اینکه مشت‌هایتان را گره کنید و شیشکی ببندید به دنیا. حالا ترسو شده‌اید. شیشکی پیش کش. لبخند می‌زنید به این بی‌صاحاب. چه زود یادتان رفت، خیلی زود.

افزودنی بی ربط یک: انقذه دلم می‌خواد بدوام. بدوام. بدوام. حیف که ریه محترم قدرت اونهمه دو ی موجود در پاهای من رو داره. نه این شهر جاشو داره. نه یک همراه محترم هست برای این کار.
افزودنی بی ربط دو: اگه خواهره به یه نفر دیگه زنگ بزنه بگه برای بچه دوستش دعا کنن، من یه کاری می کنم که اصلا در شان آدمیزاد نیست. آخه چرا

0 comments: