اصلا این پست خودش خواست که عوض بشه. گفت باید بهترم بکنی. منم گوش دادم.

پی نوشت خیلی بی ربط: من مرده‌ی رئیسی هستم که دلواپس قلیون نکشیدن مردم است.

0 comments: