یادم نمی‌آد تا حالا با کسی قهر کرده باشم. البته یه بار یکی باهام قهر کرد که هنوز نمی‌‌دونم چرا. بعد حالا من چگونه باید منت کشی کنم؟ بعد آخه چرا؟؟؟ چی کار کردم خب من؟؟؟ حالا اگه کاری هم کردم،‌ می‌شه آشتی... ؟؟؟

0 comments: