یه وقتا چیزای عجیب و بیخودی برام مهم می‌شن. مثل اینکه کی اس. ام. اس آخر رو بزنه، کی آخرین ایمیل رو جواب داده و جواب نگرفته،‌ کی خداحافظی کرده،‌ کی قطع کرده، کی گفته خب دیگه من برم کم کم.
یه وقتا... .

0 comments: