خوبه که آدم با دل سبک از خواب بیدار بشه. خیلی بدِ که آدم با دل سنگین از خواب بیدار بشه. بعد هی فکر کنه که من تا همین چند وقت پیش سبک بود دلم که. (چند وقت پیش؟)