عجب شهرِ گندیِ. حتی یه سوراخ برای گریه کردن نداره.

0 comments: