گاهی بین آدم‌ها، هیچ خبری نیست، جز دیگه چه خبر.


▪▪ هیچی.

0 comments: