485

این عطر زنانه‌ی قاطی و سیگار و مشروب مونده، و ظرف‌ها... کلا مستعدن که آدم بنویس‌ِشون.

0 comments: