فک کن، هی منتظر باشی یکی بهت زنگ بزنه،‌ اونقد که دیگه دلت از موبایل پر بشه، بذاریش خونه، بلکم خودش روش کم بشه و زنگ بزنه... بعد بیای خوونه و سه تا دونه میس کال داشته باشه که هر سه تاش دوست دختر آقای برادر باشه. ای تو روحت

0 comments: