500

البته من می دونم که شما، آقای سیزیف، کیانا رو می خوونی. ولی این یک توصیه ی جمعی است. برو اینجا رو ببین حتما. به خصوص اون دختر که موهاش رنگ برگاست.+د

0 comments: