به رفیقم می‌گم، واسه چی سرویس رو با دلفی می‌نویسی، با ویژال سی بنویس خب. :
(صدای خنده‌ی حضار)

0 comments: