من دارم با این سایت زندگی می‌کنم. خیلی به درد آدم‌های فضولی مثل من می‌خوره. اینجا.
بعد یکی به من بگه چرا من با وجود اینکه دیگه رسما و شرعا و عرفا این فرندز رو حفظ شدم، هنوز وقتی رچل از هواپیما پیاده می‌شه، گریه‌م می‌گیره. گاهی فکر می‌کنم، آقای پدر حق داشت بگه، اشکیِ این عروسک

0 comments: