حتی یه ذره نقاشی هم توی وجود من نیستا

0 comments: