یکی توی گوشم شش هشتم می‌خوونه و من والس قدم می‌زنم. مجبورم، می‌فهمی که.

0 comments: