555

به گمانم فردا
روز خوبی باشد،
صورتِ ماه به من می‌گوید.
هنوز من نمی‌دونم این رو کی گفته. و دلم ماه می‌خواد.

0 comments: