پیمانه‌ها رو پشتِ هم خالی کنم به یادِ تو، آخ که چق‌د دوسِت دارم

ای کسانی که دنیا نیامده‌اید، و چون شما هیچ صبح جمعه‌ی پاییزی را ندیده‌اید، از زیانکارانید.
امضا، خرسِ درون.

0 comments: