چیزی تو مایه‌های، من که جیک و جیک می‌کنم برات، تخم کوچیک می‌کنم برات، بذارم برم؟

0 comments: