موشِ هیچ کاری نداشت، فقط عاشق شده بود

یعنی واقعا من چهار سالِ آزگار هر شب یک بیدار می‌شدم و تا سه هم بیدار بودم و هیچی‌م نمی‌شد. معلومِ که دیگه هیچ اتفاقی نمی‌افته.

0 comments: