یک مدت نوشته‌های این‌جوری دارم اینجا، تا حوصله‌ی خودکارم بیاد سر جاش:
دختری که کنارم، توی صف اتوبوس وایساده بود، پوست دستش خشکِ خشک بود. روی کلاسور قرمزی که دستش بود، ترکیب عجیبی داشت.

0 comments: