اگر همه‌ی تصمیم‌هایی که صبحِ جستنی از تختخواب می‌گیرم، تا شبِ رفتنی در تختخواب دوام داشتن، خوب بود ها.

0 comments: