هنر هشتم

یادتون باشه که چنانچه می خواهید، آبِ جوش رو در ظرفی خالی کنید، یا به نحوی باهاش سر و کار دارید، اگر دستبند به دست دارید، امکان داغ شدن دستبند و گذاشته شدن داغ به دستتان وجود دارد.
امضا، زنی با نشان پروانه‌یی

0 comments: