من و نارنجی، تصمیم گرفتیم به شکل خودآموزانه بریم سراغ اسپانیایی. بس که شیرینِ انگاری.
سلام نیوش.
به هول و قوه الهی، می‌شه سومی. بلکم چهارمی.
دل، می‌دونی اون فامیل‌مون اینا معتقده که ما یک رگه‌ی یهودی داریم و بنا بر این، استعداد زبان یاد گرفتن‌مون بسیار زیاد است و یاه یاه.

0 comments: