اون قسمت‌ش بود که چندلر همش مونده بود، چرا همه فکر می‌کنن گ-یِ،‌ درست اونجوری شدم.
سلام نازلی، ال پشتِ سر هم نوشتن.

0 comments: