جمعه است و دیگر هیچ

بعله دیگه، دوست است دیگر. می‌رود و دیگر هیچ اصلا.