به تمامی زنان و مردانی که خردمندانه می اندیشند، تفاوت نشانی از برتری نیست.
گریه نکن خواهرم. در خانه ات درختی خواهد رویید و درختهایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت.
و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درختها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی سحر را ندیدی!

1 comments:

jeyran said...

rozet happy !!!