ببین چگونه احاطه کرده است عدد فکر خلق را؟

عدد بده،

این قرار عاشقانه را عدد بده،

شور و حال عارفانه را عدد بده،

0 comments: