اون گل ممنوع رو چید، اون گل ممنوع رو چید، اون گل ممنوع رو چید... .
جزیره ناشناخته، یا همون سرنتی پی تی خودمون

2 comments:

ماکان said...

گل ممنوع؟؟؟

عامه‌پسند said...

به شرافتم قسم منظورم یادداشت اینجا نبوده. خدایا من چرا تازگی‌ها انقدر سوءتفاهم ایجاد می‌کنم؟ جدی جدی می‌گما... واقعاً ببخشید منو