خیلی خوبه که آدم آهنگی رو پیدا کنه که باهاش هم آهنگ باشه. آهنگ این روزهای من اینه. حال رعایت حال کسی رو کردن ندارم. برای همین حجم زیاده.


0 comments: