بالهای فرشته‌ی مرگ را ما سیاه می‌کنیم،
شاید که رنگین کمانی به شانه داشته باشد.

0 comments: