کرامات شیخ ما

به نظر می‌رسد برخی از انسان‌ها به دانشگاه می‌روند تا رمل و اصطرلاب (اسطرلاب) را تبدیل کنند به فال قهوه

0 comments: