می‌شود حرف‌های این روزها را تعبیر به ناز نکنی؟
هر آغوشی گریانم می‌کند.

پی نوشت: تصویر از اینجاست

1 comments:

kermedandoon said...

غصه ام گرفت ...:(