خیلی مرسی، از واژه های ناشناس پارسی (!) ست.

0 comments: