پرسیدی، اگه من گلوت رو ببوسم چه احساسی داری؟
جواب دادم، وای انگار یه دفه بپرم توی یه استخر آب سرد.
عصبانی شدی. داد زدی. رگ روی پیشونیت برجسته شد. که بی احساس. که تو هیچی نمی‌فهمی. که اصلا حیف من. که لیاقت اینهمه دوست داشتن رو نداری... .
ولی بهترین حس من بود. آب سرده یهویی.
شاید چون تو مرد بودی. شاید چون من زن بودم.
شاید هم نه. چون تو یه آدم بودی و منهم یکی دیگه.
یه روح، دو جسم؟ آقاهه راست گفته. ستونهای یک خوونه. می‌شه یکم بری اون طرف؟

0 comments: