چندگانه- دوازده

یکم:
دم در: صبح به خیر خانوم بیساری، عیدتون* مبارک.
من: صبح شمام به خیر آقای فلونی. عید تون مبارک. قبول باشه نماز روزه‌هاتون.
از پله ها لبخند زنان می‌رم بالا. می‌رم توی اتاقه خودمون.
من: سلام آقای بهمونی. سال نوتون مبارک.

دوم:
آقاهه بچه رو بغل می کنه، که دکه رو ببینه.
آقاه: کدوم بیسکویت؟
بچه‌ ه: اون یکیا.
آقاه: کدوم، چه رنگی؟
بچه ه: پینک رنگیه.

سوم:
دم در کتابخوونه‌ی ملی، خانوم این دستکشا رو دستت کن. لاک زدی... . چند سال قبل بود اینا؟

*منظور از عید، عید سعید فطر است.

1 comments:

a_speaking_acquaintance@yahoo.com said...

عیدتون مبارک خانم

منظور عید سعید فطر است